Cách sửa lỗi value trong excel

#VALUE! Các lỗi khi bạn nhập giá trị.

– Khi bạn nhập các giá thời gian, các giá trị về ngày tháng mà là số âm.

– Hoặc bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.

– Hay bạn đang nhập một hoặc một chỉnh sửa công thức mà bạn lỡ tay nhấn phím Enter.

– Hoặc bạn nhập quá nhiều tham số cho một hàm trong khi đó nó chỉ dùng 1 tham số duy nhất. Chẳng hạn: =LEFT(A1:A4).

– Lỗi khi thi hành lệnh tự động Marco liên quan tới hàm và trả về lỗi #Value.” Lỗi này của bạn xuất hiện khi các phép toán của bạn không cùng kiểu dữ liệu. Ví dụ công thức sau: = A1+A2 với A1 có giá trị là 1, A2 là My Skills. Vì 1 là giá trị số trong khi đó My Skills lại là giá trị chuỗi nên sẽ xảy ra lỗi dữ liệu và không thể thực hiện phép tính. Để khắc phục bạn phải chuyển giá trị phép toán của bạn về 1 kiểu dữ liệu số hoặc 1 kiểu dữ liệu chuỗi mẫu kí tự.”

loi-thuong-gap-trong-excel-2

#DIV/0! Lỗi chia cho một số 0       
– Bạn nhập vào 1 công thức số chia là 0. Ví dụ = MOD(10,0).
– Số chia trong công thức là một tham chiếu đến vị trí một ô trống.

#NAME! Lỗi nhập sai tên hàm

– Trường hợp này xảy ra khi bạn dùng Unikey vô tình gõ sai tên các hàm chẳng hạn như IF thành Ì, hay VLOOKUP lại thành VLÔKUP. Khi đó cách khắc phục là trước khi thực hiện gõ các hàm bạn tên tắt bộ gõ UNIKEY của mình. Hay khi bạn dùng các hàm không thường trực trong Excel như: EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, WORKDAYS,… Với trường hợp này bạn cần vào menu Tools trong Add-in bạn đánh dấu tíc vào tiện íchAnalysis ToolPak.

– Trong trường hợp bạn nhập chuỗi công thức mà không có dấu nháy đôi “”. Hoặc là không có dấu 2 chấm “ : ” trong công thức hàm.

Ví dụ: Bạn nhập vào hàm =SM(BBB) với hàm bạn vừa nhập sai cả tên công thức và tên mảng tham chiều tới. Muốn khắc phục điều này bạn phải sửa lại tên hàm cho đúng, hoặc nhập đúng mảng cần tham chiếu.
– Dùng những ký tự không được phép trong công thức.
#N/A Lỗi dữ liệu
– Giá trị trả về không tương thích từ [color=] [/color]các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH.
– Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH dùng để trả về các giá trị của bảng chưa sắp xếp.  Sử dụng các dữ liệu không đồng nhất.
– Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.
– Dùng một hàm tự tạo không hợp lý.
– Lỗi này thường xảy ra với các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP… Bạn chỉ cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm khi thực hiện tham chiếu tới.
#REF! Lỗi dùng sai vùng tham chiếu

– Với việc bạn xóa các ô đang được tham chiếu ở trong công thức, hoặc Paste những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu của công thức đó. Đây là lỗi tham chiếu ô khi đó sẽ bị báo lỗi #REF.
#NUM! Lỗi dùng sai dữ liệu kiểu số
– Khi bạn sử dụng một số không phù hợp trong công thức sử dụng các đối số là dữ liệu kiểu số. Chẳng hạn bạn sử dụng công thức chỉ tính các số dương trong khi đó bạn lại nhập vào các số âm.

– Lỗi khi dùng hàm lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho kết quả của bạn không được trả về khi thực hiện tính toán trong hàm.
– Lỗi bạn sử dụng tính toán 1 con số quá lớn, hoặc quá bé so với mức khả năng tính toán của Excel. Chẳng hạn: phép tính =999^999 Excel sẽ báo lỗi dữ liệu quá lớn #NUM.
– Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel

loi-thuong-gap-trong-excel-3

– Cách khắc phục bạn chỉ cần giảm bớt giá trị tính toán lại.
#NULL! Lỗi dữ liệu rỗng

– Lỗi này xảy ra khi dùng một toán tử không phù hợp, hay dùng một mảng không có phân cách.
Ví dụ: Sử dụng phép toán sau: =SUM(A1:A5 B1:B5) hàm này không có các điểm giao nhau giữa 2 đối số, để khắc phục bạn phải xác định chính xác các điểm giao nhau giữa 2 hàm.

loi-thuong-gap-trong-excel-4