Sao Việt sở hữu gia tài trăm tỷ: Người từng phải ăn xin, kẻ lơ xe, ở nhờ tu viện